تست و بازرسی

تست و بازرسی

این شرکت علاوه بر انجام تست های اولیه –متریال - کشش – سختی  - جوش – با همکاری با دیگر شرکتهای طرف قرارداد با مصرف کننده نهای کالا .  نهایت همکاری های لازم را داشته و پس از تامین نظر انها نسبت به صدور گواهینامه کیفی کالا مبادرت مینماید .


تگ ها -: شبکه های اجتماعی